top of page

Những Gì Ta Biết Về “NGHIỆN” Đều Sai?


Cơn nghiện, 100 người thì 99 người chết có đúng không? Hay là có cách nhìn nhận gì nó khác đi, để rồi 100 người nghiện có thể cứu được 90 người …

#Chiếchộp #Nghiệnngập #Thếnàolànghiện #TrầnViệtQuân

0 views

Những Gì Ta Biết Về “NGHIỆN” Đều Sai?


Cơn nghiện, 100 người thì 99 người chết có đúng không? Hay là có cách nhìn nhận gì nó khác đi, để rồi 100 người nghiện có thể cứu được 90 người …

#Chiếchộp #Nghiệnngập #Thếnàolànghiện #TrầnViệtQuân

0 views0 comments
bottom of page