top of page

Phát Triển Kinh Tế Tăng GDP Liệu Có Quá Quan Trọng Không?


Thế giới bây giờ có cái nhầm lẫn rất lớn, cái gì họ cũng quy thành tiền cái thứ rất tệ! Đến lỗi Đạo đức họ cũng quy thành tiền, tình cảm cũng quy thành tiền, thế vợ chồng có quy thành tiền không?