top of page

Phát Triển Nội Lực Nhờ Nương Tựa 3 Báu Vật (Thầy – Sách – Bạn)


Các bạn làm việc các bạn mất động lực, đặc biệt công việc không thuận lợi là yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài đi xuống làm yếu tố bên trong chưa đủ vững mệt mỏi theo. Các bạn yên tâm ai yếu bên trong cũng …

12 views