top of page

Phụ Huynh Thiếu 3 Thứ Này Muốn Con Trưởng Thành Là Điều Rất Khó


Chúng ta chăm quá kỹ cho con món ăn ngon đồ đẹp, đáp ứng hầu hết đòi hỏi của con, đặc biệt ăn uống và đồ chơi. Thiếu hiểu biết về tiến trình nuôi dạy rèn mình luông chiều nó, tức là ….

2 views