top of page

Quan Sát – Phân Tích – Đúc Kết Để Thấu Hiểu Chính Mình


Mình làm một việc gì đó, mình thích một việc gì đó, mình đúc kết từ năm này qua năm khác cái gì lập đi lập lại nhiều cái đó là xu hướng của mình. Nhưng một trong những cái để biết về mình …

36 views