top of page

Sống Trung Thực Tạo Nên Sức Mạnh


Không nói dối và sống trung thực là một trong năm giới phật giáo và một trong mười điều răn của chúa cũng có điều không nói dối. Chúng ta có hiểu sống trung thực là gì không? ….

Sống Trung Thực Tạo Nên Sức Mạnh


Không nói dối và sống trung thực là một trong năm giới phật giáo và một trong mười điều răn của chúa cũng có điều không nói dối. Chúng ta có hiểu sống trung thực là gì không? ….

2 views0 comments