top of page

Sự Khác Nhau Giữa Kiến Thức và Trí Tuệ Là Ở Tiến trình Văn – Tư – Tu


Tiến trình văn – tư – tu là tiến trình tiêu hóa thức ăn, trong quá trình tiêu hóa này trí tuệ khởi sinh. Có ba câu hỏi liên quan đến nhân quả rất quan trọng và người nào đặt được ba câu hỏi này thì trí tuệ …

10 views

Sự Khác Nhau Giữa Kiến Thức và Trí Tuệ Là Ở Tiến trình Văn – Tư – Tu


Tiến trình văn – tư – tu là tiến trình tiêu hóa thức ăn, trong quá trình tiêu hóa này trí tuệ khởi sinh. Có ba câu hỏi liên quan đến nhân quả rất quan trọng và người nào đặt được ba câu hỏi này thì trí tuệ …

10 views0 comments
bottom of page