top of page

Sự Nhầm Lẫn Về Nghị Lực Đang Làm Hại Người Đời Như Thế Nào?


Khó khăn thách thức là thức ăn của nghị lực mà rất nhiều người nhầm lẫn mà cứ cho con mình sung sướng. Khó khăn thách thức, đau khổ chính là thức ăn của nghị lực. Việc nhẹ nhàng, thải mái, an toàn nhiều năm mất dần …

10 views