top of page

Sự Thật Tàn Khốc Giúp Bạn Hiểu Được Chân Lý Cuộc Sống


Albert Einstein nói “Anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái đẹp và cái gì là thiện. Nếu không, với kiến thức chuyên môn hóa của mình, anh ta chỉ giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người phát triển hài hòa”. Vậy ở đây Einstein nói gì? …

8 views

Sự Thật Tàn Khốc Giúp Bạn Hiểu Được Chân Lý Cuộc Sống


Albert Einstein nói “Anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái đẹp và cái gì là thiện. Nếu không, với kiến thức chuyên môn hóa của mình, anh ta chỉ giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người phát triển hài hòa”. Vậy ở đây Einstein nói gì? …

8 views0 comments
bottom of page