top of page

Tâm Thế Ta Quyết Định Cuộc Đời


Khủng hoảng những khó khăn ập đến do tâm hay do thế, do cái tâm bên trong hay thế đứng bên ngoài, do yếu tố bên trong hay điều kiện bên ngoài mà làm cho chúng ta …

2 views

Tâm Thế Ta Quyết Định Cuộc Đời


Khủng hoảng những khó khăn ập đến do tâm hay do thế, do cái tâm bên trong hay thế đứng bên ngoài, do yếu tố bên trong hay điều kiện bên ngoài mà làm cho chúng ta …

2 views0 comments