top of page

“Tùy Duyên” Rất Nhiều Người Hiểu Sai Và Hiểu Đúng Về Hai Chữ “Tùy Duyên”


Các bạn vẫn hay sài câu “tùy duyên” nó hay nhưng mà nó thiếu tính chủ động. Nó phải là tạo duyên chứ không phải tùy duyên, tạo duyên tức là cái nhân bên trong của mình. Tạo dựng ra …

6 views

“Tùy Duyên” Rất Nhiều Người Hiểu Sai Và Hiểu Đúng Về Hai Chữ “Tùy Duyên”


Các bạn vẫn hay sài câu “tùy duyên” nó hay nhưng mà nó thiếu tính chủ động. Nó phải là tạo duyên chứ không phải tùy duyên, tạo duyên tức là cái nhân bên trong của mình. Tạo dựng ra …

6 views0 comments
bottom of page