top of page

Tại Sao Thành Công Lại Là Kẻ Thù Số 1 Của Giới Trẻ?


Thành công là kẻ thủ số 1 của giới trẻ, khi thành công đến quá sớm mà nội lực còn yếu, mà tuổi trẻ vẫn còn hăng, giai đoạn trải nghiệm còn ít. Tuổi trẻ chỉ có dư nhiệt tình, sự hăng hái và tất cả mọi thứ còn lại vẫn còn yếu còn non. Khi thành công sớm chúng ta sinh ra cái bệnh …

2 views

Tại Sao Thành Công Lại Là Kẻ Thù Số 1 Của Giới Trẻ?


Thành công là kẻ thủ số 1 của giới trẻ, khi thành công đến quá sớm mà nội lực còn yếu, mà tuổi trẻ vẫn còn hăng, giai đoạn trải nghiệm còn ít. Tuổi trẻ chỉ có dư nhiệt tình, sự hăng hái và tất cả mọi thứ còn lại vẫn còn yếu còn non. Khi thành công sớm chúng ta sinh ra cái bệnh …

2 views0 comments
bottom of page