top of page

Trở Thành Người Kiệt Xuất Với 4 Vòng Đào Tạo


Bốn vòng tròn đào tạo, vòng tròn trong cùng giá trị của một con người và nó gồm “Trí tuệ – Đạo đức – Nghị lực”. Người nào sống được với giá trị cốt lõi là bàn tay xèo ra, còn nào sống …

8 views