top of page

Tuổi 30 – Có Quá Trễ Để Bắt Đầu Lại Sự Nghiệp?


Khởi nghiệp thì không có giới hạn về mặt tuổi tác, chỉ có giới hạn là bạn không muốn khởi nghiệp. Và thật đáng tiếc nếu chúng ta khởi nghiệp nhưng kinh doanh không có đạo đức.

8 views