top of page

Vì Sao Học Sinh Cá Biệt Khi Ra Đời Dễ Thành Công Hơn?


Tình huống dạy con thực tế trong cuộc sống và cách giải quyết trên nền tảng tư duy sâu của chánh kiến từ thầy Trần Việt Quân. Trường hợp học sinh cá biệt trên góc nhìn của thầy….

8 views

Vì Sao Học Sinh Cá Biệt Khi Ra Đời Dễ Thành Công Hơn?


Tình huống dạy con thực tế trong cuộc sống và cách giải quyết trên nền tảng tư duy sâu của chánh kiến từ thầy Trần Việt Quân. Trường hợp học sinh cá biệt trên góc nhìn của thầy….

8 views0 comments
bottom of page