top of page
Hinh-2.jpg
03

SỐNG & LÀM VIỆC TRONG HẠNH PHÚC (1 buổi)

Lý tưởng hay tham vọng? Bản đồ nâng tầm bản thân theo 4 vòng tròn đào tạo. Tứ giác quản lý cảm xúc...

Xem chi tiết

Chia sẻ chủ đề

SỐNG VÀ LÀM VIỆC TRONG HẠNH PHÚC

LÝ TƯỞNG HAY THAM VỌNG? 

  • Hoài bão, lý tưởng hay tham vọng

  • Công thức tài năng, lý tưởng và tham vọng

 

BẢN ĐỒ NÂNG TẦM BẢN THÂN THEO 4 VÒNG TRÒN ĐÀO TẠO

  • Yếu tố cốt lõi hình thành nội lực

  • Xu hướng tính cách & Dòng chảy nghiệp lực

  • Kỹ năng vua - bộ kỹ năng để làm việc hiệu quả
     

TỨ GIÁC QUẢN LÝ CẢM XÚC  

  • 4 phương pháp để quản lý cảm xúc

  • Cân bằng thân - tâm để chạm tới bình an nội tâm

Đối tác đào tạo của thầy