top of page

CÁC HOẠT ĐỘNG & DỰ ÁN

Tổng hợp các hoạt động, khóa học, dự án cộng đồng - thiện nguyện mà tôi và đội ngũ nhân sự kế thừa đang triển khai:

Viện Đào Tạo Bách Khoa

Tổ chức các khóa học kết hợp giữa khoa học & đạo học dựa trên nền tảng của 3 GỐC RỄ: Đạo Đức - Trí Tuệ - Nghị Lực

Ấn phẩm - Sách tinh hoa 

Lan toả đến cộng đồng những quyển sách tinh hoa, ấn phẩm giúp Cộng Đồng vun bồi 3 Gốc Rễ (Đạo Đức – Trí Tuệ - Nghị Lực) và đồng hành lan toả Văn hoá đọc đến cộng đồng.