top of page

Bạn Thấu Hiểu Bản Thân Đến Đâu?


Trí chúng ta dịch ra là sự hiểu biết, tuệ là sự đầy đủ sự tròn đầy là viên mãn. Trong đạo phật chữ tuệ còn có ý nghĩa là vô lượng. Như vậy trí tuệ ở đây là sự hiểu biết tròn đầy, sự hiểu biết đầy đủ và sâu sắc, còn đối với các bậc thánh sự hiểu biết là vô lượng. Hiểu biết cái gì …

9 views

Bạn Thấu Hiểu Bản Thân Đến Đâu?


Trí chúng ta dịch ra là sự hiểu biết, tuệ là sự đầy đủ sự tròn đầy là viên mãn. Trong đạo phật chữ tuệ còn có ý nghĩa là vô lượng. Như vậy trí tuệ ở đây là sự hiểu biết tròn đầy, sự hiểu biết đầy đủ và sâu sắc, còn đối với các bậc thánh sự hiểu biết là vô lượng. Hiểu biết cái gì …

9 views0 comments
bottom of page