top of page

Giới Định Tuệ – Bát Chánh Đạo Là Gì?


Những giá trị nằm sâu trong tâm chúng ta thì ngày xưa cách đây 2600 năm, có một bậc giác ngộ đã định nghĩa cho chúng ta. Đó là 3 yếu tố “giới-định-tuệ” và được trẻ nhỏ ra thành …

#Bátchánhđạo #chánhkiến #Giớiđịnhtuệ #TrầnViệtQuân

21 views

Giới Định Tuệ – Bát Chánh Đạo Là Gì?


Những giá trị nằm sâu trong tâm chúng ta thì ngày xưa cách đây 2600 năm, có một bậc giác ngộ đã định nghĩa cho chúng ta. Đó là 3 yếu tố “giới-định-tuệ” và được trẻ nhỏ ra thành …

#Bátchánhđạo #chánhkiến #Giớiđịnhtuệ #TrầnViệtQuân

21 views0 comments
bottom of page