top of page

Môi Trường Mạnh Hơn Tư Duy


Thế nào là môi trường sống tốt nhất, thế nào là nơi đáng sống? Nơi mà bạn phát triển những yếu tố bên trong là Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực. Mà muốn phát triển được mình phải thân cận bậc chân nhân, tức là mình phải có…

10 views

Môi Trường Mạnh Hơn Tư Duy


Thế nào là môi trường sống tốt nhất, thế nào là nơi đáng sống? Nơi mà bạn phát triển những yếu tố bên trong là Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực. Mà muốn phát triển được mình phải thân cận bậc chân nhân, tức là mình phải có…

10 views0 comments