top of page

Người Kiểu Này Thường Bị Mất Động Lực Trong Cuộc Sống


Những bạn mất động lực trầm trọng thường ngày xưa bố mẹ nuôi các bạn như con gà công nghiệp, học hành cũng như con gà công nghiệp. Không có trải nghiệm lớn, không có khó khăn thử thách lớn trong đời thì khi ra đời các bạn bị no lắng, bất an…

8 views