top of page

Tâm Quan Sát Hoạt Động Như Thế Nào?


Trong tiến trình “quan sát – phân tích – đúc kết” bí quyết của chánh nghiệp là quan sát. Quan sát được cái thân tâm của mình càng sâu sát chừng nào thì càng tốt chừng đó. Bí quyết là hãy …

2 views

Tâm Quan Sát Hoạt Động Như Thế Nào?


Trong tiến trình “quan sát – phân tích – đúc kết” bí quyết của chánh nghiệp là quan sát. Quan sát được cái thân tâm của mình càng sâu sát chừng nào thì càng tốt chừng đó. Bí quyết là hãy …

2 views0 comments
bottom of page