top of page

Tiến Trình Phát Triển Trí Tuệ “Học – Hiểu – Hành”


Tiến trình “văn – tư – tu” và “tu” là tiến trình làm thật, trong đạo phật thì nó sâu hơn một chút là thực hành thiền để quan sát tâm để sửa mình. Còn chữ “tu” trên tạm gọi là thực hành trong đời sống …

23 views

Tiến Trình Phát Triển Trí Tuệ “Học – Hiểu – Hành”


Tiến trình “văn – tư – tu” và “tu” là tiến trình làm thật, trong đạo phật thì nó sâu hơn một chút là thực hành thiền để quan sát tâm để sửa mình. Còn chữ “tu” trên tạm gọi là thực hành trong đời sống …

23 views0 comments
bottom of page