top of page

Năng Lực Của Sự Điềm Tĩnh Đến Từ Đâu?


Chánh niệm là năng lực kiểm tra các tâm của mình một cách liên tục như vậy khi chúng ta không kiểm tra được cái tâm của mình gọi là thất niệm, cái niệm của mất đi.