top of page

Nhìn lại hai chữ Thành Công. Thế nào để Thành Công Bền Vững?


Ba yếu tố hội tụ trong những người thành công là Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực. Nếu thiếu một yếu tố trên thì sao…

12 views

Nhìn lại hai chữ Thành Công. Thế nào để Thành Công Bền Vững?


Ba yếu tố hội tụ trong những người thành công là Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực. Nếu thiếu một yếu tố trên thì sao…

12 views0 comments