top of page

Rèn Nghị Lực Cho Con Để Con Trưởng Thành


Trong Đạo phật có câu nói nổi tiếng là “Đại hùng, đại lực, đại từ bi”, khi không có hùng, có lực thì đi làm từ bi được mới ai. Trưởng thành về nghị lực…

12 views

Rèn Nghị Lực Cho Con Để Con Trưởng Thành


Trong Đạo phật có câu nói nổi tiếng là “Đại hùng, đại lực, đại từ bi”, khi không có hùng, có lực thì đi làm từ bi được mới ai. Trưởng thành về nghị lực…

12 views0 comments
bottom of page